Skip to content

Enrollment requirements

Pogoji z vpis v 1. letnik

V visokošolski strokovni študijski program Bionika v tehniki se lahko vpiše kdor je opravil:
  • maturo,
  • poklicno maturo,
  • zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem izobraževanju.
V primeru večjega števila kandidatov od razpisanih vpisnih mest bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, tako da bodo kandidati izbrani glede na splošni uspeh pri maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu, 60 % točk, in na splošni uspeh v 3. in 4. letniku, 40 % točk.

Pogoji za vpis v 2. letnik

V program se lahko vpišejo diplomanti višješolskega strokovnega študija, ki so končali izobraževanje za pridobitev višješolske strokovne izobrazbe po kateremkoli programu tehniške usmeritve. Določijo se jim diferencialni izpiti iz tistih znanj, ki jih niso pridobili v predhodnem študijskem programu. Opraviti jih morajo do vpisa v tretji letnik.

en_USEnglish