Začetek postopka za izvolitev dekana in imenovanje volilne komisije

Senat Visoke šole na Ptuju začne postopek za izvolitev dekana. Imenuje se volilna komisija v sestavi: mag. Oton Mlakar (predsednik), doc. dr. Dušan Klinar (član), doc. dr. Boris Zmazek (član). Rok za vložitev kandidatur je od 20. 4. 2023 do 5. 5. 2023.

Postopek za izvolitev in imenovanje dekana se začne s sprejetjem sklepa Senata o začetku postopka za imenovanje dekana in imenovanjem volilne komisije, ki izvede postopek kandidiranja za dekana, in sicer v skladu z 18. členom Statuta VŠP. Sklep Senata o začetku postopka za imenovanje dekana se objavi na oglasni deski in spletni strani Visoke šole na Ptuju (v nadaljevanju VŠP). O sklepu se obvesti visokošolske učitelje VŠP.

Za dekana je lahko imenovan le član Akademskega zbora z nazivom, najmanj, docent, oziroma z enakovrednim znanstvenim nazivom.

Kandidate za dekana lahko predlagajo katedre ali najmanj pet visokošolskih učiteljev ali znanstvenih delavcev, ki so člani Akademskega zbora. Evidenčne kandidature predlagatelji v roku za vlaganje, do 5. 5. 2023 do 12. ure, v zaprtih kuvertah, vložijo osebno ali s priporočeno pošto v referatu VŠP. Referat zaprte kuverte z evidenčnimi kandidaturami izroči volilni komisiji.

Neposredne kandidature kandidati za dekana, v roku za vlaganje, 5. 5. 2023 do 12. ure, vložijo osebno ali s priporočeno pošto v referatu Visoke šole na Ptuju. K prijavi mora kandidat za dekana priložiti program, ki bo podlaga njegovega delovanja po izvolitvi. Program mora vsebovati terminsko opredeljen operativni načrt dela, z navedbo ciljev, na področju izobraževalne in znanstveno raziskovalne dejavnosti VŠP.

Visoka šola na Ptuju, Vičava 1, 2250 Ptuj, s pripisom: »predlog kandidata za dekana Visoke šole na Ptuju – ne odpiraj«, v zaprti pisemski ovojnici v enem izvodu.

Sklep o začetku postopka za izvolitev dekana in imenovanje volilne komisije

NOVO NA PTUJU – MOŽNOST REDNEGA ŠTUDIJA IN VPISA V ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023

Vlada RS je na svoji seji 10. 2. 2022 podelila koncesije, med drugim tudi za  Visoko šolo na Ptuju,  za izvajanje visokošolskega strokovnega programa Bionika v tehniki.

Pomeni, da bomo v študijskem letu 2022/23 lahko pričeli z izvajanjem rednega študija in da bo izobraževanje za redne študente brezplačno, število razpisanih vpisnih mest v 1. letnik je 20.

Brošure in promocijsko gradivo visokošolskega strokovnega programa Bionika v tehniki

Začetek postopka za izvolitev dekana in imenovanje volilne komisije

Senat Visoke šole na Ptuju začne postopek za izvolitev dekana. Imenuje se volilna komisija v sestavi: doc. dr. Štefan Čelan (predsednik), mag. Stanislav Plazar (član), dr. Gregor Sagadin (član). Rok za vložitev kandidatur je od 31. 5. 2021 do 14. 6. 2021.

Postopek za izvolitev in imenovanje dekana se začne s sprejetjem sklepa Senata o začetku postopka za imenovanje dekana in imenovanjem volilne komisije, ki izvede postopek kandidiranja za dekana, in sicer v skladu z 18. členom Statuta VŠP. Sklep Senata o začetku postopka za imenovanje dekana se objavi na oglasni deski in spletni strani Visoke šole na Ptuju (v nadaljevanju VŠP). O sklepu se obvesti visokošolske učitelje VŠP.

Za dekana je lahko imenovan le član Akademskega zbora z nazivom, najmanj, docent, oziroma z enakovrednim znanstvenim nazivom.

Kandidate za dekana lahko predlagajo katedre ali najmanj pet visokošolskih učiteljev ali znanstvenih delavcev, ki so člani Akademskega zbora. Evidenčne kandidature predlagatelji v roku za vlaganje, do 14. 6. 2021 do 12. ure, v zaprtih kuvertah, vložijo osebno ali s priporočeno pošto v referatu VŠP. Referat zaprte kuverte z evidenčnimi kandidaturami izroči volilni komisiji.

Neposredne kandidature kandidati za dekana, v roku za vlaganje, 14. 6. 2021 do 12. ure, vložijo osebno ali s priporočeno pošto v referatu Visoke šole na Ptuju. K prijavi mora kandidat za dekana priložiti program, ki bo podlaga njegovega delovanja po izvolitvi. Program mora vsebovati terminsko opredeljen operativni načrt dela, z navedbo ciljev, na področju izobraževalne in znanstveno raziskovalne dejavnosti VŠP.

Visoka šola na Ptuju, Vičava 1, 2250 Ptuj, s pripisom: »predlog kandidata za dekana Visoke šole na Ptuju – ne odpiraj«, v zaprti pisemski ovojnici v enem izvodu.

Sklep o začetku postopka za izvolitev dekana in imenovanje volilne komisije