Skip to content

Organiziranost

Na podlagi 6. člena in 23. člena Akta o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda VŠP in 9. člena Statuta VŠP so organi Visoke šole na Ptuju: direktor, upravni odbor, senat, akademski zbor, študentski svet in dekan.

Direktor

Direktor VŠP je poslovodni organ. Direktor predstavlja in zastopa VŠP v pravnem prometu in je odgovoren za zakonitost poslovanja VŠP.

Dekan

Dekan VŠP je strokovni vodja VŠP.

Upravni odbor

Upravni odbor VŠP je organ upravljanja VŠP.

Poleg nalog, določenih z zakonom, Upravni odbor VŠP odloča o zadevah materialne narave in skrbi za nemoteno materialno poslovanje VŠP v skladu s Statutom VŠP.

Upravni odbor VŠP ima sedem (7) članov, in sicer:

  • tri predstavnike ustanovitelja,
  • dva predstavnika VŠP, od tega enega iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost (visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci) in enega predstavnika drugih delavcev,
  • enega predstavnika študentov,
  • enega predstavnika delodajalcev.

Senat

Senat je najvišji strokovni organ VŠP. Sestavljajo ga lahko tisti člani Akademskega zbora VŠP, ki so nosilci ali sonosilci najmanj enega izmed pedagoško izvajanih predmetov, tako da so enakopravno zastopane vse znanstvene discipline in strokovna področja VŠP. Po položaju je član Senata VŠP dekan VŠP.

Akademski zbor

Akademski zbor VŠP sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni sodelavci, ki v tekočem študijskem letu opravljajo pedagoško ali znanstveno-raziskovalno delo na podlagi pogodbenega razmerja z VŠP.

Pri delu Akademskega zbora VŠP sodelujejo tudi predstavniki študentov VŠP.

Študentski svet

Študentski svet VŠP je organ študentov VŠP

sl_SISlovenian