Skip to content

Varstvo osebnih podatkov

Obveščamo vas, da smo pripravili Izjavo o varstvu osebnih podatkov, ki je usklajena s pravili in načeli, ki jih nalaga Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Že pred uredbo smo na Visoki šoli na Ptuju z vašimi podatki ravnali skrbno in tako bo tudi v prihodnje.

IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Visoka šola na Ptuju (v nadaljevanju VŠP) se zaveda, da je varstvo osebnih podatkov za uporabnike zelo pomembna. Izjava o varstvu osebnih podatkov vsebuje informacije o zbiranju osebnih podatkov uporabnikov v okviru spletnega mesta VŠP https://vsptuj.si, ki vključuje spletno stran, e – učno okolje http://vsp.scptuj.si/?page_id=77 in vse vključene storitve (v nadaljevanju spletno mesto VŠP), ki jih upravlja VŠP ter informacije o obdelavi in varstvu na ta način zbranih osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta VŠP. 

Kot upravljavec spletnega mesta VŠP, si VŠP pridržuje pravico, da pogoje uporabe in izjavo o varstvu osebnih podatkov občasno dopolnjuje in posodablja v skladu s tehničnimi novostmi in zakonodajo brez predhodne najave ali obveščanja uporabnikov. Prosimo vas, da pred vsako uporabo spletnega mesta VŠP preverite datum zadnje spremembe izjave o varstvu osebnih podatkov. 

Zbiranje in obdelava osebnih podatkov

Prijava na obrazce na spletnih mestih VŠP

Pri prijavi na dogodke in dejavnosti oziroma povpraševanju po več informacijah o določeni tematiki na spletnem mestu VŠP, se poleg vaše IP številke zbirajo vaši osebni podatki, kontaktni podatki in ostali podatki, ki jih vpišete v spletni obrazec. 

V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju ZVOP-1) sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. V primeru uporabe spletnega mesta VŠP se za osebno privolitev šteje ravnanje uporabnika, ki z vnosom podatkov v spletni obrazec in izvedbo pošiljanja podatkov potrdi, da se strinja z Izjavo o varstvu podatkov. Upravljavec ne prevzema odgovornosti za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov in kontaktnih podatkov, ki jih posreduje uporabnik. Kot uporabnik spletnega mesta VŠP ste dolžni sami poskrbeti za točnost in ažurnost vseh posredovanih podatkov v okviru spletnega mesta VŠP.

VŠP tako zbrane podatke, ki jih je uporabnik vnesel v spletni obrazec, obdeluje za namene, za katere jih kot uporabnik spletnih mest VŠP posredujete. (klasično, elektronsko in telefonsko komuniciranje in obveščanje, pošiljanje informacij, gradiva in vabil na dogodke VŠP, prve prijave za vpis, interne statistične obdelave, segmentacije, analize in priprave poročil). Podatki o vaši prijavi se shranjujejo in obdelujejo, dokler se pisno ne odjavite od storitve obveščanja po e-pošti prek spletnega mesta VŠP, ali na e-naslov: info@vsptuj.si.

Nameni obdelave osebnih podatkov in pravni temelji

VŠP zbira in obdeluje vaše osebne podatke na pravnih podlagah, ki so povezani z zakonskimi in pogodbenimi odnosi, privolitvijo posameznika in zakonitim interesom upravljavca.

Obdelava na podlagi zakonskega pravnega temelja

VŠP obdeluje osebne podatke študentov na podlagi zakonskega pravnega temelja, in sicer:  Zakona o visokem šolstvu (ZVis) 

Skladno z zakonom o visokem šolstvu (ZVis) se v evidenci študentov in diplomantov vodijo podatki oseb, ki so pridobile status študenta v skladu s tem zakonom, in sicer: 

 • osebno ime, 
 • enotna matična številka občana, 
 •  spol, 
 • datum, kraj, občina in država rojstva, 
 • državljanstvo, 
 • stalno in začasno prebivališče (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina,
  država), 
 • podatki o predhodno pridobljeni izobrazbi, relevantni za vpis v študijski program
  (KLASIUS, leto, država), 
 • najvišja dosežena predhodna izobrazba, če je višja od predhodne izobrazbe, relevantne
  za vpis v visokošolski študijski program iz prejšnje točke (KLASIUS), 
 • enolični identifikator in ime univerze ali samostojnega visokošolskega zavoda, 
 • enolični identifikator in ime članice univerze, 
 • enolični identifikator in ime študijskega programa, 
 • ime smeri oziroma modula, 
 • kraj izvajanja študija, 
 • način študija, 
 • datum in študijsko leto prvega vpisa v študijski program, 
 • letnik študija, 
 • datum začetka in datum zaključka statusa študenta po študijskih letih, 
 • datum izpisa, 
 • datum vpisa v letnik ter študijsko leto, ko je študent vanj vpisan, 
 • število vpisanih in doseženih kreditnih točk po ECTS po letnikih in študijskih letih, 
 • datum dokončanja študija, 
 • podatek o tem, ali je študentu priznano podaljšanje statusa študenta, 
 • podatek o tem, ali se študij financira iz javnih virov po letnikih in študijskih letih, 
 • podatek o koriščenju subvencioniranega bivanja po letnikih in študijskih letih, 
 • podatke o mednarodni izmenjavi v času študija: 
  • ime visokošolskega zavoda oziroma institucije, na katerem oziroma kateri je potekala izmenjava, 
  • kraj in država visokošolskega zavoda oziroma institucije, na katerem oziroma kateri je potekala izmenjava, 
  • datum začetka in zaključka izmenjave,
  • število priznanih točk po ECTS na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji,
  • vrsta mednarodne izmenjave, to je podatek o mednarodnem programu ali sporazumu, po katerem je opravljena izmenjava. 
 • študij v Republiki Sloveniji: ime visokošolskega zavoda, ime študijskega programa, podatek o smeri oziroma modulu, kraj izvajanja študija v Republiki Sloveniji, način študija, datum in študijsko leto vpisa, letnik študija, datum začetka in zaključka izmenjave ter število vpisanih in doseženih kreditnih točk po ECTS, 
 • študiju na visokošolskem zavodu, s katerega študent prihaja: ime visokošolskega zavoda, kraj in država visokošolskega zavoda.

Osebne podatke študentov oziroma diplomantov iz evidence tega člena ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, obdeluje za potrebe ugotavljanja pravic študentov po tem zakonu in ugotavljanja pravic študentov po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Obdelava na podlagi zakonskega pravnega temelja

V primeru, ko je zagotovitev osebnih podatkov pogodbena obveznost, obveznost, ki je potrebna za sklenitev in izvajanje pogodbe z upravljavcem je posameznik zavezan zagotoviti osebne podatke. V primeru, da osebnih podatkov ne zagotovi, z VŠP ne morete skleniti pogodbe, prav tako vam VŠP ne more izvesti storitev oziroma dobaviti izdelkov po pogodbi, saj nima potrebnih podatkov za izvedbo pogodbe.

Na podlagi pogodbenega pravnega temelja se osebni podatki v potrebnem obsegu obdelujejo tudi za namen sklenitve pogodb, v fazi pogajanj, po prejemu ponudbe oz. povpraševanja posameznika.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa

VŠP lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katerega si VŠP prizadeva, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa ponudnik vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

VŠP na osnovi zakonitega interesa obdeluje osebne podatke za namene, povezane z aktivnostmi, nujno potrebnimi za izvedbo študijskega procesa in dokončanjem študija.

Obdelava na podlagi privolitve posameznikov

VŠP obdeluje osebne podatke na podlagi privolitve za naslednje namene: 

 • pošiljanje e-novic s področja bionike , tehničnih in drugih zanimivih vsebin. 
 • obveščanje o izobraževanjih (seminarjih, delavnicah, workshopih, usposabljanjih,
  webinarjih, brezplačnih dogodkih) in študijskih programih VŠP ter drugih
  izobraževanjih, kjer VŠP sodeluje kot partner 
 • uporabo podatkov za izboljšanje naših storitev in zagotavljanje vsebin, ki so za
  posameznike relevantne, za namen izdelave in predstavitev posamezniku prilagojenih ponudb, vključno z obveščanjem oziroma neposrednim trženjem
  Na podlagi privolitve obdeluje naslednje osebne podatke: 
 • ime 
 • priimek 
 • elektronska pošta 

Umik soglasja za obdelavo osebnih podatkov in informacije

Kot uporabnik spletnih mest VŠP lahko kadarkoli (z odjavo na spletnem mestu VŠP ali neposredno na e-naslov pisno zahtevate, da VŠP trajno ali začasno, deloma ali v celoti preneha obdelovati vaše osebne podatke. VŠP se zavezuje, da bo najkasneje v petnajstih dneh po prejetju pisne zahteve ustrezno preprečila obdelavo in/ali izbrisala osebne podatke uporabnika.

Vsa svoja vprašanja, povezana z varstvom osebnih podatkov, zbranih prek spletnih mest VŠP, ki se nanašajo na vas (npr. zbiranje, obdelava, varstvo, dodatne informacije) pošljite na e- naslov info@vsptuj.com.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da
se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Vašo zasebnost varujemo

VŠP se zaveda, da je varovanje osebnih podatkov za uporabnike zelo pomembno, zato se obvezuje, da bo podatke uporabnikov skrbno varovala in zaščitila pred izgubo, spremembami, krajo ali dostopom nepooblaščenih tretjih oseb. Osebne podatke uporabnikov, ki se zbirajo prek spletnih mest VŠP bo varovala v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. (Zakon o varstvu osebnih podatkov; ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86/2004 in nasl.) in s to Izjavo o varstvu osebnih podatkov.

Kot upravljavec spletnih mest VŠP, si VŠP pridržuje pravico, da pogoje uporabe in VŠP izjavo o varstvu osebnih podatkov dopolnjuje in posodablja v skladu s tehničnimi novostmi in zakonodajo brez predhodne najave ali obveščanja uporabnikov. Vse spremembe bodo objavljene na spletnem mestu.

Piškotki

VŠP zbira osebne podatke tudi ob obisku njegovih spletnih strani, preko piškotkov, za namene zagotavljanja boljše funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, varnosti, nemotenega delovanja spletne strani.
Piškotki so majhne datoteke, ki se shranjujejo na računalnik ob obisku določenih spletnih straneh. Vsebujejo različne informacije, ki jih spletna stran prebere, ko jo ponovno obiščete. Piškotke uporabljamo za shranjevanje podatkov o stanju posameznih strani in zbiranje statistik o uporabnikih in obiskanosti spletnega mesta.

Ker spoštujemo vašo zasebnost, se zavezujemo, da bomo skrbno varovali vaše podatke in tako zaščitili vašo zasebnost.
Za piškotke, ki jih vsebujejo povezave na zunanje spletne strani, ne prevzemamo odgovornosti.