Skip to content

Poslanstvo, vizija in strategija

Poslanstvo Visoke šole na Ptuju

Kot poslanstvo zavoda opredeljujemo pojem vseživljenjskega učenja v smeri zagotavljanja kakovostnega izobraževanja in usposabljanja s področja tehnike in naravoslovja, pri čemer kot izziv postavljamo uvrščanje pomena zaposljivosti diplomantov v kontekst študijskih programov.

Vizija Visoke šole na Ptuju

Postati in ostati ugledna in mednarodno priznana izobraževalna institucija, ki študentom omogoča, da izrabijo in polno razvijejo svoje sposobnosti prilagojene potrebam trga dela ter družbenemu in tehnološkemu razvoju.

Vizijo bomo skupaj z zaposlenimi uresničevali z naslednjimi ukrepi:

Zaposlene bomo spodbujali k razvijanju novih metod dela, načrtovanju osebnostnega profesionalnega razvoja, jih usposobili za timsko delo in skupno načrtovanje.

Razvoj šole bomo usmerjali skladno z razvojem mikro in makro okolja na področju novih tehnologij ter v skladu s smernicami regionalnega koncepta vseživljenjskega učenja.

Pridobivali bomo nove izobraževalne programe, prilagojene potrebam trga dela.

Razvijali bomo nove programe usposabljanja za odrasle in s tem zmanjševali razkorak med ponudbo trga dela ter potrebami podjetij.

Z vključevanjem v nacionalne projekte bomo krepili sodelovanje z drugimi institucijami ter socialnimi partnerji.

Z vključevanjem v mednarodne projekte bomo pridobivali izkušnje in prenašali primere dobre prakse, študentom in predavateljem bomo omogočali mednarodne izmenjave.

Strategija Visoke šole na Ptuju

Osnovni cilj Visoke šole na Ptuju je kakovost in odličnost, raznovrstnost ter dostopnost. Pri svojem delovanju bo sodelovala z raziskovalnimi zavodi ter gospodarstvom in negospodarstvom ter posebno pozornost namenjala boljšemu kadrovskemu sodelovanju med posameznimi institucijami znanja. Med drugim je pomemben cilj tudi prepoznavati potrebne zahteve in potrebe delodajalcev po znanjih in usposobljenosti zaposlenih in bodočih zaposlenih, ter krepiti zavedanje, da posamezniki z učenjem povečujejo zaupanje vase, razvijajo ustvarjalnost, podjetnost, spretnosti in kvalifikacije, ki jih potrebujejo za aktivno udeležbo v gospodarskem in družbenem življenju. Visoka šola na Ptuju tako zapolnjuje številne še neizkoriščene možnosti v razvoju interdisciplinarnih ved (primer bionike) na nacionalnem nivoju ter oblikuje znanstveno izobraževalno institucijo, ki se uspešno vključuje v mednarodno okolje in novodobne usmeritve. Naši cilji so usmerjeni v razvoj in povezovanje vseh področij izobraževalnega in znanstveno raziskovalnega dela na različnih ravneh: 

na lokalni in regionalni ravni, na nacionalni ravni v smislu pomena razvoja sodobnih interdisciplinarnih ved na področju Slovenije ter s prispevkom k povečevanju razvojnih zmogljivosti naše države ter s tem konkurenčnosti slovenskega gospodarstva zlasti pri razvoju napredne tehnološke družbe. Na mednarodni ravni so naši cilji usmerjeni v povezovanje z tujimi institucijami (raziskovalnimi, gospodarskimi in drugimi) v širšem evropskem in globalnem prostoru, s čimer bomo širili mrežo znanj ter dostopnosti do novih dosežkov na področju interdisciplinarnih ved.

Visoka šola na Ptuju bo s svojimi aktivnostmi vplivala na pospeševanje realizacijo ciljev Regionalnega razvojnega programa za Podravje in Območnega razvojnega programa za Spodnje Podravje na področju znanja oz. človeških virov, ki bodo prispevali k premagovanju določene problematike na regionalnem nivoju: nizka izobrazbena struktura prebivalstva, ki ovira razvoj, visoko izobraženi kadri ostajajo v drugih univerzitetnih centrih, strukturno neskladje na trgu dela, pomanjkanje določenih strokovnih profilov, nezadostna povezanost izobraževalnega in raziskovalnega dela z okoljem in premalo razvito vse življenjsko izobraževanje.

Koncept Visoke šole na Ptuju je zasnovan tako, da bo lahko z raziskovalnim in s pedagoškim delom prispevala k povečevanju razvojnih kapacitet v svoji regiji ter na nacionalnem nivoju celotne Slovenije. Na podlagi analiz potreb gospodarskih družb je potrebno organizirati nove smeri izobraževanja, hkrati pa spodbuditi mlade, brezposelne in že zaposlene za vključitev v te programe. Na območju Spodnjega Podravja je velika potreba po novih visokošolskih programih. Cilj je uvajanje programov, ki odgovarjajo potrebam gospodarstva.

Prek svojih predstavnikov v senatu in študentskem svetu bodo tudi študentje imeli možnost aktivno izražati svoj interes pri posodobitvi študijskih programov. Študentom bodo na voljo: svetovalne storitve, povezane z vpisom, možnost priznavanja izpitov z drugih študijskih programov, pomoč pri sklepanju pogodb za opravljanje praktičnega dela ipd. Spodbujali bomo tudi mobilnost študentov. V samoevalvacijskih postopkih, ki jih bomo izvajali najmanj enkrat v študijskem letu, bodo študentje ocenjevali delo predavateljev pri posameznem predmetu, učno literaturo, institucijo kot celoto, vodstvo zavoda in odnos zaposlenih. Rezultati samoevalvacije se bodo vsako leto analizirali. S poročilom pa se bodo seznanili vsi deležniki.

Strateški načrt 2023-2027