Skip to content

Kakovost Visoke šole na Ptuju

Standardi kakovosti

Standardi kakovosti so opredeljeni v Nakvisovih Merilih. Nanašajo se na šest področij, in sicer:
 • vpetost v okolje,
 • delovanje visokošolskega zavoda,
 • kadri,
 • študenti,
 • materialni pogoji,
 • zagotavljanje kakovosti, inovativnosti in razvojne naravnanosti. Študijski programi se presojajo še po organizaciji in izvedbi izobraževanja.

Poslovnik kakovosti določa sistem kakovosti, opredeljuje postopke in instrumente za zagotavljanje kakovosti Visoke šole na Ptuju. Pripravljen je v skladu s slovenskimi in evropskimi standardi, in sicer:
 • Zakonom o visokem šolstvu,
 • Merili za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov,
 • Upoštevamo tudi naslednje standarde, merila in akte, ki jih objavlja Nakvis na svoji spletni strani,
 • Standards and Guidelines for Qulality Assurance in the European Higher Education Area (European Association for Quality Assurance in Higher Education),
 • Standardi in smernicami za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru,
 • Resolucijo o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020 (ReNPVS11),
 • Zakon o strokovnih in znanstvenih nazivih ter
 • Zakon o splošnem upravnem postopku.

Zagotavljanje kakovosti

Komisijo za kakovost in evalvacije sestavljajo trije člani:
 • prodekan, pristojen za kakovost, ki je predsednik komisije,
 • predstavnik drugih delavcev, ki ga predlaga dekan VŠP in
 • predstavnik študentov, ki ga predlaga Študentski svet VŠP.

Naloge in pristojnosti Komisije za kakovost in evalvacije so:
 • obravnava poročila VŠP o spremljanju, ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti s področja VŠP kot celote, izobraževanja in raziskovanja,
 • obravnava predlog kazalcev in standardov ter postopkov za spremljanje učinkovitosti po pomembnejših področjih dejavnosti VŠP,
 • opravlja druge naloge v skladu s Statutom VŠP, s splošnimi akti VŠP in s sklepi Senata VŠP.

Uresničevanje politike kakovosti na VŠP se odraža predvsem v:
 • sprotnem spremljanju kakovost, konkurenčnost in učinkovitost svoje dejavnosti, ki vključuje izobraževalno, znanstveno raziskovalno in strokovno delo; načrtovanje periodične samoevalvacije;načrtovanje periodične samoevalvacije;
 • zbiranje in analiziranje podatkov o učnih izidih študentov in celotnega izobraževanja ter drugih, z njimi povezanih dejavnosti;
 • ugotavljanju pomanjkljivosti v izvajanju svoje dejavnosti ter odstopanja od načrtovanih aktivnosti in dosežkov;
 • vključevanje vseh zaposlenih, študentov in drugih, v presojo kakovosti svojega delovanja;
 • uvajanju in izpopolnjevanju splošnih in posebnih mehanizmov zagotavljanja kakovosti kot način stalne skrbi za kakovost.

Izvajamo proces zagotavljanja kakovosti, podprt z nenehno in sistematično samoevalvacijo:
 • izvajajo se evalvacijski razgovori po zaključku predmeta z vsakim predavateljem oz. visokošolskim sodelavcem; anketira se strokovne in administrativne sodelavce na VŠP;
 • izvaja se anketiranje študentov po študijskih letih;
 • pripravljajo se poročila o izvedbi predmeta, ki ga pripravljajo nosilci in izvajalci;
 • izvaja se anketiranje študentov po izvedbi predmeta in pri predavateljih po zaključku predmeta;
 • analizira se učinkovitost in uspešnost izobraževalnega procesa po nosilcih in predmetih.

Samoevalvacijska poročila in poslovnik o zagotavljanju kakovosti ter program dela

Samoevalvacijsko poročilo je eden izmed mehanizmov za spremljanje in zagotavljanje kakovosti. V samoevalvaciji so dokumentirane in analizirane ugotovitve o dosežkih in pomanjkljivostih izvajanja dejavnosti VŠP ter predlogi za odpravo napak in izboljšave. Poročilo sprejmemo za posamezno študijsko leto, temelji na evalvaciji izbranih kvantitativnih kazalcih po področjih z elementi kvalitativnega ovrednotenja.