Skip to content

Uporabna matematika v tehniki 2

Predavatelj

Inžinir bionike

Reviews

/5

Tutorial Price

$

Start Date

Duration

210 ur

Enrolled

Lectures

Vsebina:

 • Diferencialne enačbe: osnovni pojmi, diferencialne enačbe prvega reda, diferencialna enačba z ločljivima spremenljivkama, linearna diferencialna enačba prvega reda, diferencialne enačbe drugega reda, linearna diferencialna enačba drugega reda, primeri.
 • Funkcije več spremenljivk.
 • Parcialni odvodi, vezani ekstremi
 • Vektorska analiza, skalarno polje, vektorsko polje, gradient, divergenca, rotor.
 • Verjetnostni račun: Osnove verjetnostnega računa, definicija verjetnosti, lastnosti verjetnosti, pogojna verjetnost, relejni poskusi, popolna verjetnost, Bayesova formula. Zaporedja neodvisnih dogodkov. Slučajne spremenljivke.
 • Osnove statistike, zbiranje in urejanje podatkov, obdelava podatkov. Mere, cenilke, lastnosti in metode za dobivanje cenilk.
 • Srednje vrednosti, varianca.
 • Nekatere zvezne in diskretne porazdelitve.
 • Časovne vrste, regresijska analiza, korelacijska analiza.
 • Preskušanje hipotez. Testi za parametre normalne porazdelitve. Drugi parametrični testi. Primeri.

Temeljni viri:

 • Usenik, J.: Matematične metode II, UM FE, 2101, ISBN 978-961-6800-02-0 COBISS.SI-ID: 63496449
 • Jamnik J.: Matematika, Ljubljana, Društvo matematikov, fizikov in astronomov, Ljubljana, 1990, ISBN. 961-212-034-X, COBISS.SI-ID 43443968.
 • Vidav, I.: Višja matematika I, Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1994 ISBN: 961-212-031-5 COBISS.SI-ID:40515072.
 • Vidav, I.: Višja matematika II, Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1994, COBISS.SI-ID: 146945.
 • Usenik, J.: Matematične metode v prometu, UL FPP, 1998, ISBN 961-6044-31-1 COBISS.SI-ID: 75814400

Način ocenjevanja:

Pisni izpit, ustni izpit in domača naloga.

Obveznosti študentov:

Pisni izpit (60%), ustni izpit (30%) in domača naloga (10%).