Skip to content

Uporabna matematika v tehniki 1

Predavatelj

Inžinir bionike

Reviews

/5

Tutorial Price

$

Start Date

Duration

210 ur

Enrolled

Lectures

Vsebina:

 • Množice, številske množice. Kratka ponovitev snovi iz srednje šole. Primeri.
 • Matrična algebra: matrike, računanje z matrikami, inverzna matrika, matrične enačbe, determinante, računanje inverzne matrike, sistemi linearnih enačb.
 • Vektorska algebra: vektorji, seštevanje in odštevanje vektorjev, množenje vektorja s skalarjem, skalarni produkt, vektorski produkt, linearna odvisnost.
 • Ravnine in premice v prostoru.
 • Zaporedja in vrste: okolica, stekališče, limita, aritmetično in geometrično zaporedje, vrste, geometrijska vrsta.
 • Funkcije ene spremenljivke: osnovni pojmi, zveznost funkcije, limita funkcije, lastnosti zveznih funkcij, pregled elementarnih funkcij, načrtovanje funkcij. Primeri
 • Diferencialni račun: odvod funkcije, geometrični pomen odvoda, pravila za odvajanje, odvodi elementarnih funkcij, diferencial, višji odvodi, uporaba odvoda: ekstremi, prevoji.

 

Temeljni viri:

 • Usenik, J.: Matematične metode I, UM FE, 2009, ISBN 978-961-6800-01-3 COBISS.SI-ID: 63496193
 • Jamnik J.: Matematika, Ljubljana, Društvo matematikov, fizikov in astronomov, Ljubljana, 1990 ISBN 961-212-034-X, COBISS.SI-ID 43443968.
 • Vidav, I.: Višja matematika I, Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1994 ISBN: 961-212-031-5 COBISS.SI-ID:40515072.
 • Usenik, J.: Matematične metode v prometu, UL FPP, 1998, ISBN 961-6044-31-1 COBISS.SI-ID: 75814400

Način ocenjevanja:

Pisni izpit, ustni izpit in domača naloga.

Obveznosti študentov:

Pisni izpit (60%), ustni izpit (30%) in domača naloga (10%).