Skip to content

Snovanje bionskih sistemov

Predavatelj

Inžinir bionike

Reviews

/5

Tutorial Price

$

Start Date

Duration

210 ur

Enrolled

Lectures

Vsebina:

 • Bionski sistemi (biomimetika, značilnosti naravnih in tehničnih sistemov, pasivni in aktivni gradniki bionskih sistemov)
 • Sistematični pristopi snovanja bionskih sistemov (razvojno-konstrukcijski proces skladno s standardi, analiza naravnih sistemov, metode skupinskega kreativnega dela)
 • Ekološko konstruiranje (ekološke komponente, analiza življenjskega cikla, ogljični odtis, trajnostni razvoj)
 • Izbira materialov (upoštevanje funkcije, oblike, mehanskih lastnosti, stroškov in ekologije)
 • Optimizacija elementov (CAD konstruiranje, MKE analize, modulna gradnja)
 • Vodenje razvojnih projektov (projektni management, analiza trga, informacijska podpora)
 • Tehnični predpisi (varnost proizvodov, okoljska ustreznost, zakonodaja, direktive EU,
 • izjava o skladnosti, oznaka CE, standardi, tehnična dokumentacija)
 • Patentiranje bionskih proizvodov (intelektualna lastnina, baze patentov, vrste patentnih
 • prijav, postopek prijave patenta)
 • Bionski projekt (manjše projektne skupine sistematično razvijejo tržno zanimiv bionski
 • sistem od ideje do 3D modela in delavniške risbe)

Temeljni viri:

 • Pehan, Stanislav. Metodika konstruiranja. Fakulteta za strojništvo UM, 2005.
 • Hlebanja, Jože. Metodika konstruiranja. Fakulteta za strojništvo UL, 2003.
 • Bar-Cohen, Yoseph. Biomimetics : biologically inspired technologies. CRC/Taylor &
 • Francis, 2006.
 • VDI-Richtlinie: VDI-Handbuch Produktentwicklung und Konstruktion.

Način ocenjevanja:

Pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge in projekt.

Obveznosti študentov:

Pisni in ustni izpit, priprava in predstavitev in zagovor seminarske naloge. Udeležba vsaj 80% prisotnost na vajah in predavanjih.