Skip to content

Razgradnja in ponovna uporaba

Predavatelj

Inžinir bionike

Reviews

/5

Tutorial Price

$

Start Date

Duration

120 ur

Enrolled

Lectures

Vsebina:

 • Stanje na področju ravnanja z odpadki v Sloveniji
 • Pravna ureditev na področju odpadkov v Sloveniji
 • Strategija ravnanja z odpadki v Sloveniji in v EU
 • Definicije, vrste in lastnosti odpadkov
 • Hierarhija ravnanja z odpadki (preprečevanje ponovna uporaba, recikliranje, druga predelava, odstranjevanje)
 • Postopki predelave in odstranjevanja odpadkov
 • Mehanski postopki obdelave
 • Kemični in fizikalno-kemični postopki obdelave
 • Biološka obdelava odpadkov
 • Recikliranje papirja, plastike, stekla, kovin in drugih polimernih materialov
 • Energijska izraba oz. termična obdelava odpadkov
 • Odlaganje odpadkov
 • Ravnanje s komunalnimi odpadki
 • Ravnanje z odpadno embalažo
 • Nevarni odpadki
 • Odpadna električna in elektronska oprema
 • Novi trendi pri ravnanju z odpadki
 • Bionika na področju ravnanja z odpadki

Temeljni viri:

 • M. Torres, Material Recycling – Trends and Perspectives, Edited by Dimitris S. Achilias, 2012, Croatia.
 • C. R. Rhyner et.al, Waste Management and Resource Recovery, CRC Press LLC, 1995, USA
 • www.arso.gov.si
 • www.mop.gov.si

Način ocenjevanja:

Pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge in projekt.

Obveznosti študentov:

Pisni in ustni izpit (60%), poročilo seminarskih vaj (10%) ter priprava in predstavitev seminarske naloge (30%).