Skip to content

Izbirni predmet: Poslovno komuniciranje in vodenje

Predavatelj

Inžinir bionike

Reviews

/5

Tutorial Price

$

Start Date

Duration

150 ur

Enrolled

Lectures

Vsebina:

 • medosebno in poslovno komuniciranje sistem in proces komuniciranja
 • načini komuniciranja
 • besedno komuniciranje
 • nebesedno komuniciranje
 • tržno komuniciranje in odnosi z javnostjo organizacijske strukture
 • metode in tehnike organiziranja dela
 • upravljanje človeških virov
 • človekove zmožnosti
 • motivacija in motiviranje zaposlenih
 • vodenje
 • temeljne sposobnosti vodij
 • modeli vodenja
 • individualno in timsko delo
 • reševanje konfliktov

 

Temeljni viri:

 • Kavčič, B. 2002. Poslovno komuniciranje. Ljubljana: Ekonomska fakulteta.
 • Možina, S. et al. Poslovno komuniciranje: evropske razsežnosti. Maribor: Obzorja, založništvo in izobraževanje.
 • Vrčko, M. et al. 2004. Poslovno sporazumevanje in vodenje. Novo mesto: Biro Praxis.

 

Način ocenjevanja:

Pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge in projekt.

 

Obveznosti študentov:

Pisni in ustni izpit (60%), priprava in predstavitev seminarske naloge (40%).