Skip to content

Okoljska ekonomika in podjetništvo

Predavatelj

Inžinir bionike

Reviews

/5

Tutorial Price

$

Start Date

Duration

150 ur

Enrolled

Lectures

Vsebina:

 • Predmet ekonomike
 • Okoljska ekonomika
 • Opredelitev, nastanek in razvoj podjetja
 • Vrste poslovnih sistemov
 • Poslovni procesi in njegove prvine ter faze
 • Sredstva, viri in obveznosti do sredstev in njihovo angažiranje Pomen stroškov in njihova opredelitev
 • Kazalci in dejavniki uspeha poslovanja
 • Oblikovanje prodajnih cen in poslovni izid
 • Analiza uspešnosti gospodarjenja
 • Pojem podjetništva
 • Temeljne značilnosti in lastnosti podjetnika
 • Ustvarjalnosti in oblikovanje razvojnih vizij
 • Inovativnost podjetništva
 • Pojavne oblike podjetništva
 • Ustanovitev, delovanje in razvoj podjetja
 • Življenjske faze rasti podjetja
 • Trajnostno podjetništvo
 • Poslovni proces
 • Podjetniške priložnosti
 • Poslovni načrt

Temeljni viri:

 • Rebernik, Miroslav. (2008). Ekonomika podjetja. Ljubljana: GV.
 • Turk Ivan (2006). Uvod v poslovno ekonomiko. Ljubljana. Slovenski inštitut za revizijo.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D.(2005). Economics. New Zork. McGraw-Hil.
 • Antončič, B., Hisrich, R., Petrin, T. in Vahčič, A. (2002) Podjetništvo. Ljubljana. GV.
 • Rebernik, M., Repovž, L. (2004). Podjetniški proces – Od ideje do denarja. Ljubljana. GV. Smodej, V. (2005). Poslovni načrt s primerom: študijsko gradivo. Ljubljana: [B.Bergant].

Način ocenjevanja:

Pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge in projekt.

Obveznosti študentov:

Pisni in ustni izpit (60%) in priprava ter predstavitev seminarske naloge (40%).