Skip to content

Modeliranje in simulacije

Predavatelj

Inžinir bionike

Reviews

/5

Tutorial Price

$

Start Date

Duration

180 ur

Enrolled

Lectures

Vsebina:

  • Uvod: strokovna nomenklatura, definicije, postopek modeliranja in simuliranja, cilji, ekonomski vidik, vizualizacija.
  • Modeliranje bionskih sistemov: okvir, analogije in realizacija, validacija in verifikacija, dinamični sistemi v biologiji in tehniki, dogodkovni sistemi.
  • Simulacija: razvrstitve, postopki, omejitve,simulatorji in računanje,modeliranje porazdeljenih sistemov
  • Računalniška orodja in metode računanja: numerični postopki, diskretizacija modelov, emulacija, simulacijski jeziki, preiskovanje in optimiranje, biomimetski postopki, nevronske mreže, genetski algoritmi, sprotna simulacija
  • 2D in 3D upodabljanje (CAD), animacije, navidezna in razširjena resničnost, 3D simulacija, stereo prikaz, haptika

Temeljni viri:

  • Borut Zupančič, Rihard Karba, Drago Matko, Igor Škrjanc: Simulacija dinamičnih sistemov, Založba FER, 2010.
  • F. L. Severance: System Modeling and Simulation, Wiley, Hoboken, 2001.
  • P. Cafuta: Simulacijska tehnika, UM FERI, Maribor, 1993.

Način ocenjevanja:

Pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge in projekt.

Obveznosti študentov:

Izpit (40%), projekt (30%) in laboratorijske vaje (30%).