Skip to content

Izbirni predmet: Menedžment in bionika

Predavatelj

Inžinir bionike

Reviews

/5

Tutorial Price

$

Start Date

Duration

150 ur

Enrolled

Lectures

Vsebina:

 • svetovno, evropsko in slovensko gospodarstvo,
 • vodenje, opredelitev pojmov (pomen in pojem vodenja ter modeli),
 • procesi vodenja v organizaciji (delitev dela, naloge, vloga vodij ter pomen),
 • organiziranost podjetja (mikro in makroshema), razvid del in nalog, opis del in nalog ter kompetence,
 • informatika kot ena najpomembnejših funkcij v organizaciji,
 • poklici in delovna mesta na področju informacijske tehnologije
 • oblikovanje politike organizacije (vizija, poslanstvo, vrednote, strategije),
 • menedžer kot osebnost,
 • odločanje v podjetju in pomen informacij za odločanje,
 • upravljanje človeških virov in nagrajevanje uspešnosti ter motiviranje,
 • projektno delo in vodenje projektov,
 • menedžment in IT 21. stoletja,
 • biološki in človeški model vodenja,
 • bionski model vodenja, inteligenca roja.

 

Temeljni viri:

 • Blacks, Stuart . (2004). Management. Prentice hall.
 • Možina et al. (2004). Management: nova znanja za uspeh.Radovljica: Didacta.
 • Ivanuša, Mirjana et al. (2008). Osnove menedžmenta. Celje: Visoka komercialna šola, 2008
 • Schermerhorn, John R. (2004). Management. 7th edition. John Wiley and Sons
 • Fredmund Malik, Managing Effective Management Performing for new era living, October 2011, Murman publishing house, Hamburg

Način ocenjevanja:

Pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge in projekt.

Obveznosti študentov:

Pisni in ustni izpit (60%), priprava in predstavitev seminarske naloge (40%).