Skip to content

Kemija in bionika

Predavatelj

Inžinir bionike

Reviews

/5

Tutorial Price

$

Start Date

Duration

180 ur

Enrolled

Lectures

Vsebina:

 • Zgradba atoma in periodni sistem Kemijske vezi
 • Zgradba in lastnosti snovi
 • Kemijske reakcije
 • Raztopine
 • Redoks reakcije
 • Bio-anorganske spojine
 • Organske spojine
 • Nekatere tehnologije
 • Nekatere analizne metode.

Temeljni viri:

 •  General Chemistry: Principles and Modern Applications, Ralph H. Petrucci, F. Geoffrey Herring, Jeffry D. Madura, Carey Bissonnette
 •  J Brenčič, F Lazarini: Splošna in anorganska kemija, visokošolski učbenik, Državna založba Slovenije, Ljubljana 1993
 •  PW Atkins, MJ Frazer, MJ Clugston, RAY Jones: Kemija, zakonitosti in uporaba, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana 1995
 •  M. Tišler: Organska kemija, DZS, Ljubljana, 1991, Narava, človek in kemija, DZS, 1985
 •  E-gradiva: atom.uni-mb.si/stud/egradiva.php
 •  Interno gradivo

Način ocenjevanja:

Pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge in projekt.

Obveznosti študentov:

Seminarska naloga (20%), opravljene vaje (20%), pisni izpit (40%) in ustni izpit (20%).