Skip to content

Informacijsko komunikacijske tehnologije

Predavatelj

Inžinir bionike

Reviews

/5

Tutorial Price

$

Start Date

Duration

180 ur

Enrolled

Lectures

Vsebina:

Predavanja bodo v sklopu informacijske družbe, varovanje podatkov, arhitekturo računalnikov in trendi pri razvoju strojne in programske računalniške opreme, uporaba sodobne IKT na različnih področjih (elektronska pošta, iskanje po spletu, blogi, RSS, Moodle, e-bančništvo, e-poslovanje, povezljivost sistemov,...) operacijskega sistema, računalniške grafike, zbirke podatkov, omrežja, internet in spletne strani, urejanje besedil, uporabo preglednic, pripravo predstavitev ter osnove programiranja.

Laboratorijske vaje v računalniški učilnici potekajo vodeno v enakih sklopih, kot je navedeno zgoraj. Vaje se dopolnjujejo z domačimi nalogami iz posameznega sklopa.

Temeljni viri:

  •  Zbrani materiali na spletni strani predmeta / Up-to-date materials on the web site of the course,
  •  Uporabniški priročniki za uporabo različnih programov s področja IKT / User manuals for variety of ICT tools and applications.

Način ocenjevanja:

Pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge in projekt.

Obveznosti študentov:

Pisni izpit iz teorije (30%), praktični preizkus znanja pri laboratorijskih vajah – 2x (2x 20%=40%), domača naloga – 3x (3x5%=15%) in seminarska naloga (15%).