Skip to content

Izbirni predmet: Gospodarsko pravo in zaščita lastnine

Predavatelj

Inžinir bionike

Reviews

/5

Tutorial Price

$

Start Date

Duration

150 ur

Enrolled

Lectures

Vsebina:

 • Uvod v pravo in pravno terminologijo
 • Hierarhija pravnih aktov in njihova uporaba
 • Opredelitev gospodarskega prava
 • Opredelitev lastnine in lastninskih razmerij
 • Opredelitev industrijske lastnine
 • Strokovna terminologija na področju prava
 • Lastninske in avtorske pravice
 • Pravno varstvo interesa strank
 • Zaščita lastnine

Temeljni viri:

 •  Ustava Republike Slovenije /URS/ (Ur.l. RS, št. 33I/1991-I, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004, 69/2004, 69/2004).
 • Gorazd Kušej: Uvod v pravo, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 1995. ISBN: 961- 204-007-9..
 • Zakon o notariatu /ZN-UPB2/ (Ur.l. RS, št. 4/06).
 • Zakon o delovnih razmerjih /ZGD/ (Ur.l. RS, št. 42/2002).
 • Evropska listina o pravicah delavcev iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 24/1999 (10.4.1999)- MP, št. 7/99).
 • Zakon o gospodarskih družbah /ZGD-1/ (Ur.l. RS, št. 42/2006).
 • Krešo Puharič: Gospodarsko pravo z osnovami prava, 8. spremenjena in dopolnjena izdaja, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2004.
 • Obligacijski zakonik (OZ): s komentarjem / redaktorja Miha Juhart, Nina Plavšak. – 1. natis. – Ljubljana: GV Založba, 2004, Zbirka Nova slovenska zakonodaja, Knjiga 3: posebni del: 435. do 703. člen, avtorji komentarja Nina Plavšak et al. ISBN: 86-7061-323-9).
 • Janez Brank: Obligacijsko pravo, Visoka šola za management, Koper 2000. ISBN: 961-90535-5-9.
 • Peter Grilc,Miha Juhart, Aleš Galič: Pravo, Uvod v civilno in gospodarsko pravo, DZS, Ljubljana 2001. ISBN: 86-341-1496-1.
 • Bojan Kukec: Veliki družinski pravni priročnik, Prešernova družba, Ljubljana 2004. ISBN: 961-6512-11-0.
 • Gospodarsko pravo (I. & II. del gospodarskega prava), gradivo za vaje, pripravila Dušan Jovanovič, Andreja Primec, UM, Ekonomsko poslovna fakulteta, Maribor 2003. ISBN: 961- 6354-28-0.
 • Zakon o varstvu potrošnikov /ZvPot-UPB2/ (Ur.l. RS, št. 98/04).
 • Sašo Murtič, Jasna Murgel, Meta Vidiček, Osnove prava v logistiki, učbenik 2009.