Skip to content

Biodiverziteta in trajnostni razvoj

Predavatelj

Inžinir bionike

Reviews

/5

Tutorial Price

$
Play Video

Start Date

Duration

150 ur

Enrolled

Lectures

Vsebina:

Vsebina obravnava sodobne koncepte uravnoteženega razvoja in pomena biodiverzitete. Ločeno obravnava posamezne stebre uravnoteženega razvoja – ekološki, ekonomski, socialni in etični, ter jih smotrno povezuje v celoto. Obravnavana je opredelitev, cilji, načela in strategija trajnostnega razvoja.

 •  Družbena vprašanja in okolje: vplivi, obremenitve, odgovornost, tveganje, okoljska etika, človeška ekologija.
 •  Okolje, zdravje in varnost: presoja vplivov na okolje, ekologija, biološka raznovrstnost in njeno ohranjanje, obnovljivi viri, ukrepi za preprečevanje onesnaženja ekosistemov
 •  Biotska raznovrstnost: presoja vplivov porušene biodiverizitete na okolje in človeka.
 •  Naravni zakoni: v geo-, bio- in socialnih sistemih.
 •  Bionka: tehnološke implementacije na področju varovanja okolja
 •  Ekološki odtis: teoretične osnove in praktični izračuni.

Temeljni viri:

 •  Buchs W. (2003) Biotic indicators for Biodiversity and sustainable Agriculture. Elsevier, Amsterdam
 •  Čelan, Štefan: Varnost pri delu in varovanje okolje, Šolski center Ptuj, Ptuj, 2006;
 •  Dresner, S. (2008) The principles of sustainability, Routledge 2nd edition, USA
 •  Ewing B., A. Reed, S.M. Rizk, A. Galli, M. Wackernagel, and J. Kitzes. 2008. Calculation Methodology for the national Footprint Accounts, 2008 Edition. Oakland: Global Footprint Network;
 •  Gliessman, S.R. and Rosemeyer M. (2009) The Conversion to Sustainable Agriculture: Principles, Processes, and Practices, CRC Press, University of California, Santa Cruz, USA
 •  Seljak Janko: Merjenje uravnoteženega razvoja, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Ljubljana, 2000;
 •  Wackernagel, M., C. Monfreda, D. Moran, P. Wermer, S. Goldfinger, D. Deumling, and M.Murray. 2005. National Footprint and Biocapacity Accounts 2005: The underlying calculation method. Oakland: Global Footprint Network. www.footprintnetwork.org.

Način ocenjevanja:

Vaje in praktični pouk, predstavitev in zagovor seminarske naloge, pisni ali ustni izpit.

Obveznosti študentov:

Pisni, ustni izpit, naloge in projekti.

 • sodelovanje v projektih (glede na možnosti);
 • seminarska naloga (zapis in predstavitev);
 • pisni izpit (po potrebi tudi ustni).