Skip to content

Splošno o programu Bionika v tehniki

Naziv

diplomirani/a inžinir/ka bionike

Trajanje

3 leta

Kreditne točke

180 ECTS

Cena

2590€ za izredni študij.

začetek

 1. 10. 2022 – redni in izredni študij

Število ur

1500

Predmeti

34

Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa »Bionika v tehniki« oziroma v angleščini »Bionics in Engineering« je izobraziti diplomante z interdisciplinarnim znanjem naravoslovja, tehnike in mehatronike ob upoštevanju ekologije in učinkovite rabe resursov. Po opravljenem študiju se bodo lahko vključili v delovni proces v gospodarske organizacije, v zasebna in javna podjetja, v upravo ali nadaljevali študij.

Program je zasnovan izrazito interdisciplinarno. Študenti/ke bodo osvojili predvsem znanja iz naravoslovja (biologija, kemija, fizika, matematika), tehnike (energetika, mehanika, senzorika, aktuatorji, avtomatizacija), ekologije in trajnostnega razvoja. V izbirnem delu se študent/ka odloči za študij razvoja bionskih proizvodov in procesov ali za vodenje proizvodnje.

Program je sestavljen iz treh sklopov. V prvem delu študent/ka pridobi temeljna strokovno teoretična znanja naravoslovja. V drugem delu teoretična znanja nadgradi s strokovnimi znanji tehnike s poudarkom na učinkoviti rabi energije in trajnostnem razvoju. V tretjem, izbirnem delu, pa se odloči za poglobljen študij razvoja bionskih procesov ali vodenja proizvodnje s poudarkom na kakovosti.

Kaj program omogoča?

 • pridobivanje osnovnega znanja s študijem teoretičnih principov;
 • usposabljanje za uporabo teoretičnega znanja pri reševanju praktičnih problemov, zlasti pri prenosu rešitev narave v tehniko;
 • sporazumevanje s strokovnjaki naravoslovja in tehnike (biolog in tehnik);
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, kooperativnosti in sposobnosti, strokovne kritičnosti in odgovornosti, iniciativnosti in samostojnosti pri odločanju ter vodenju zahtevnih projektov.

Študijski program bo študentom/kam omogočal pridobitev poglobljenega strokovnega znanja s področja tehnike in naravoslovja. To znanje ima uporabno vrednost, saj bodo diplomanti/ke usposobljeni za uporabo in prenos teoretičnega znanja v prakso in s tem za reševanje tehniških problemov.

Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa »Bionika v tehniki« je torej usposobiti strokovnjake s ključnimi znanji naravoslovja in strokovnimi znanji tehnike. Profil diplomanta bo sledil smernicam razvoja Evrope, z željo doseči sonaravni in energetsko učinkovit trajnostni razvoj.

Kompetence, ki jih pridobi diplomant

 • zagotavlja moralno in etično delovanje – to je poštenost, natančnost in vestnost pri delu;
 • načrtuje in organizira lastno delo in delo drugih;
 • zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju, skladno s standardi in pravili stroke;
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo;
 • razume poklicno in etično odgovornost;
 • se zaveda pomena nadaljnjega in vseživljenjskega izobraževanja ter posreduje znanja;
 • racionalno uporablja energijo, gradiva (materiale) in čas;
 • varuje zdravje in okolje, odgovarja za lastno varnost in varnost drugih;
 • razvija podjetniške lastnosti, spretnosti in vedenje;
 • sodeluje pri razvoju stroke in prevzema pobude za uvajanje novosti v stroko;
 • uporablja tuj jezik za spremljanje novosti v stroki in za komunikacijo s strokovnjaki iz tujine.

Predmetno specifične kompetence, ki jih diplomant pridobi

 • uporablja računalniška bionsko procesna orodja pri delovnih postopkih in procesih;
 • odloča o strokovnih in poslovnih zadevah in rešuje probleme s področja bionike;
 • pripravlja izvedbene načrte za bionske sisteme;
 • sodeluje pri pripravi in izvedbi bionskih projektov;
 • sodeluje pri načrtovanju, izvedbi posodobitev, nadzoru in optimiranju bionskih in tehničnih procesov;
 • identificira in analizira obstoječe bionske procese ter vključuje nove izsledke;
 • vključuje obnovljive in alternativne vire energije v bionske procese;
 • spremlja informacije o bionskih procesih;
 • uporablja interdisciplinarna znanja biologije in tehnike za reševanje konkretnih izzivov v okolju;
 • za tehniške probleme išče vzore in rešitve v naravi;
 • uporablja sodobna bionska gradiva;
 • tehniške probleme rešuje z implementacijo nanotehnologij;
 • skrbi za ekologijo, sonaravni trajnostni razvoj in biorazgradljivost;
 • izboljšuje ergonomijo delovnih mest in delovne pogoje;
 • smotrno ravna s surovinami in odpadnimi materiali;
 • skrbi za učinkovito rabo energije.

Kaj diplomanti menijo o nas?

Diplomanti Visoke šole na Ptuju

Študij mi je omogočil dodatna znanja in pogled na svet izven začrtanih okvirjev, kar pa bionika ponuja. Prednosti študija: dobra organiziranost, fleksibilnost, urejenost šole, dosegljivost in odzivnost predavateljev. Pridobil sem ogromno znanja na področju varstva okolja, kar pri svojem vsakdanjem delu tudi potrebujem. Glede na stopnjo izobrazbe sem dobil primeren indeks, posledično večjo plačo. Z zaključkom študija sem naredil tudi nekaj za svoje osebno zadovoljstvo. Bionika ima zelo velik pomen in vpliv na tehniko, okolje, saj jo najdemo v vsakodnevnem življenju, ampak se tega niti ne zavedamo. Narava nas dejansko uči, kako narediti stvari enostavne, učinkovite in prijazne za svet, v katerem živimo in tukaj nastopi Bionika, ki nam omogoči pogled na svet iz širše perspektive. Poklic bionike v prihodnosti vidim, da bo prisoten v vseh podjetjih in postal med najbolj cenjenimi poklici.
Jure Hanc
diplomant
Za študij sem se odločil, ker sem prepoznal dodano vrednost glede na že znane študije, kot so npr. elektrotehnika, strojništvo ipd. Videl sem, da lahko znanja, ki jih imam nadgradim z nekim drugačnim pristopom razmišljanja. Moje izkušnje so te, da se je šola maksimalno potrudila, da nam je bil študij olajšan, v smislu prilagoditve urnikov predavanj in vaj, glede na to, da smo študirali izredno. Ravno tako so profesorji bili vedno na razpolago za kakršnokoli pomoč in pogovor. Pridobil sem nekaj novih znanj, predvsem pa sem pridobil drugačen pogled reševanje določenih problemov, ne nazadnje sem na račun dokončanja študija napredoval v službi. Bionika ima ogromen pomen za tehniko in okolje. Vsi se pogovarjamo o sobivanju z naravo, varovanju okolja, klimatskih spremembah itd. Če bomo opazovali naravo in to poizkušali prenesti v tehnološke izdelke oz. principe delovanja, mislim, da bo to velik napredek tako za varovanje okolja, kot tudi za napredek stanja tehnike. Po mojem mnenju je Bionika ena od vodilnih disciplin na praktično vseh področjih tehnike. Sam delujem na področju energetike in tu še posebej vidim velik potencial bionike.
Franci Voglar
diplomant
Študij mi je omogočil možnost ustreznejše zaposlitve, dodatna znanja in višjo stopnjo izobrazbe. Prav tako je pomembno, da se šola nahaja v moji bližini in kompetentnost predavateljev. Pridobil sem višjo stopnjo izobrazbe, možnost napredovanja pri zaposlovanju, poznavanje bionskih primerov iz narave v tehniko. Bionika ima velik vpliv na okolje in tehniko z upoštevanjem in ohranjanjem ekologije, učinkovito rabo energije in trajnostni razvoj. Bionika bo v prihodnosti zelo pomembna v podjetjih, kjer so odvisni od ekoloških standardov. Ponudila bo možnost razvijanja, z željo doseči sonaravni in energetsko učinkovit trajnostni razvoj podjetij.
Ervin Bratuša
diplomant