Skip to content

Praktično izobraževanje

Predstavitev in namen

V okviru visokošolskega strokovnega študija v programu BIONIKA V TEHNIKI morajo študenti, v skladu s študijskim programom, opraviti 8 tednov oziroma 335 ur praktičnega izobraževanja.

Študent v času prakse izkustveno uporablja teoretično znanje ter ga utrjuje pri reševanju praktičnih problemov v konkretnem delovnem okolju. 
S praktičnim izobraževanjem študent spozna in pridobi znanjaveščine in izkušnje, ki mu bodo v njegovem bodočem poklicnem delu omogočale kvalitetnejše in učinkovitejše delo na področju bionike v tehniki.

V tem procesu partnersko sodelujejo študent, organizacija in Visoka šola na Ptuju.

NAVODILA ZA PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

Pogoji za izvajanje

Opravljajo ga lahko v organizaciji, obrtnih delavnicah, v zavodih, v državnih organih, v lokalnih skupnostih ali drugih organizacijah.

Praktično izobraževanje se lahko izvede le na osnovi pogodbe med organizacijo, posameznim študentom in Visoko šolo na Ptuju, in sicer v primeru, da ima organizacija:

 • ustrezne prostore in opremo;
  njeno poslovanje obsega dejavnost poklica, za katerega se izobražuje;
 • ima zaposlenega, ki je lahko mentor študentu Visoke šole na Ptuju;
 • je vpisana v Register delodajalcev, ki izvajajo praktično izobraževanje študentov v visokošolskem strokovnem izobraževanju.

Mentor je lahko oseba, ki je v rednem delovnem razmerju v organizaciji in ima izobrazbo VI. stopnje ustrezne smeriIzjemoma je lahko mentor tudi oseba z nižjo stopnjo izobrazbe z ustreznimi delovnimi izkušnjami, o čemer odloči organizator praktičnega izobraževanja in odgovorna oseba v organizaciji.

Potek izvajanja

Izvajanje praktičnega izobraževanje poteka v skladu s študijskim koledarjem (8 tednov).

Za navezavo stika, dogovor in podpis pogodbe z organizacijo praviloma poskrbi študent (lahko tudi ob pomoči organizatorja praktičnega izobraževanja).

Mentor v organizaciji (v sodelovanju z organizatorjem praktičnega izobraževanja) poskrbi za vsebinski potek praktičnega izobraževanja, njegove naloge pa so:

 • načrtovanje, organiziranje in spremljanje poteka praktičnega izobraževanja študenta;
 • vodenje, usmerjanje in svetovanje študentu v času praktičnega izobraževanja;
 • pomoč študentu pri določitvi vsebine pisnega izdelka;
 • ocenitev študentovega praktičnega dela.

Naloge organizatorja praktičnega izobraževanja na šoli so:

 • sodeluje z mentorjem v podjetju pri načrtovanju praktičnega usposabljanja v podjetju (zagotovitev ustreznih vsebin in dosego ciljev);
 • spremlja delo študenta na praktičnem izobraževanju;
 • organizira in izvaja komunikacijo med šolo in podjetjem;
 • pregleda in oceni pisni izdelek;
 • oceni ustni zagovor pisnega izdelka.

Praktično usposabljanje zaključijo študenti z izdelavo in uspešnim zagovorom pisnega izdelka. O temi pisnega izdelka se medsebojno dogovorijo:

 • mentor v podjetju,
 • študent in
 • organizator praktičnega izobraževanja.

Uspešno zaključeno praktično izobraževanje študentje izkazujete, če so izpolnjeni sledeči pogoji:

 • dokazujete 100 %  realizacijo ur programa praktičnega izobraževanja;
 • imate ustrezno izpolnjeno Poročilo mentorja  praktičnega izobraževanja v gospodarski družbi;
 • imate potrjeno opravljeno praktično izobraževanje v Poročilu mentorja praktičnega izobraževanja v gospodarski družbi;
 • imate podpisano seminarsko nalogo s strani mentorja v podjetju;
 • imate potrjeno evidenco dela na praktičnem izobraževanju;
 • imate pozitivno ocenjen pisni izdelek in zagovor.

Vsebina dela

Vsebina dela naj bo povezana  z različnimi navedenimi področji:

 • Uporaba bionskega pristopa pri reševanju problemov s področja dela;
 • Komunikacija in informatika.

Inženirske vsebine (mehanika in bionika, čutila sistema, gradiva, razgradnja in ponovna uporaba, sodobna gradiva in snovanje bionskih sistemov).

Oblika dela

Oblike dela naj vsebujejo večino od navedenih možnosti:

 • timsko reševanje nalog;
 • samostojno reševanje nalog;
 • samostojno spremljanje razvoja izbrane stroke;
 • samostojno odločanje o uporabi ustreznih rešitev.

Cilji

Splošni cilji (doseženih vsaj 70 %):

 • razvijanje sposobnost za uporabo bionskih pristopov pri reševanju problemov na področju izbranega dela;
 • usposobljenost v komunikaciji znotraj organizacije (delovna skupina, nadrejeni) ter z zunanjimi partnerji;
 • uporaba računalnika in programske opreme pri reševanju nalog;
 • uporaba splošnih zakonitosti mehanike;
 • poznavanje varnostnih ukrepov pri delu;
 • razvoj podjetnosti kot odziv na spremembe v okolju;
 • gospodarno ravnanje z dobrinami;
 • poznavanje okoljevarstvenih predpisov;
 • poznavanje lastnosti in preizkušanja gradiv;
 • uporaba krmilno kontrolnih tehnologij;
 • poznavanje uporabe alternativnih in obnovljivih virov energije;
 • poznavanje zakonodaje na področju obnovljivih virov energije.

Ocenjevanje

Ocena praktičnega izobraževanja je sestavljena iz:

 • ocene mentorja študenta v organizaciji;
 • ocene seminarske naloge;
 • ocene predstavitve/zagovora seminarske naloge.

Ocena praktičnega izobraževanja se ocenjuje s številčno oceno od 1 do 10, v zapisnik izpita pa jo vpiše  organizator praktičnega izobraževanja na šoli.

Uspešno opravljeno praktično izobraževanje je pogoj za diplomiranje.