Skip to content

Nadaljevanje študija

Nadaljevanje študija po merilih za prehode

Študent lahko preide iz sorodnih programov na program Bionika v tehniki v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in merili ECTS, in sicer na sledeče načine:

1. Prehod iz drugega visokošolskega strokovnega študijskega programa v program Bionika v tehniki: Študentu se ob prehodu priznajo kreditne točke pri posameznem predmetu, ki ga je uspešno zaključil z izpitom na drugem visokošolskem programu, če se le-ta v najmanj 80 % po vsebini in obsegu ujema z vsebino in obsegom predmeta na šoli.

2. Za prehod iz programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe v program Bionika v tehniki veljajo isti kriteriji kot pod 1., in sicer: vsebina, obseg in dosežen uspeh pri posameznem predmetu ter razpoložljiva študijska mesta.

3. Pogoji za prehod iz višješolskih študijskih programov (sprejetih pred 1. 1. 1994) v program Bionika v tehniki (tretji letnik) so isti kot pri točkah 1 in 2.