Senat Visoke šole na Ptuju začne postopek za izvolitev dekana. Imenuje se volilna komisija v sestavi: mag. Oton Mlakar (predsednik), doc. dr. Dušan Klinar (član), doc. dr. Boris Zmazek (član). Rok za vložitev kandidatur je od 20. 4. 2023 do 5. 5. 2023.

Postopek za izvolitev in imenovanje dekana se začne s sprejetjem sklepa Senata o začetku postopka za imenovanje dekana in imenovanjem volilne komisije, ki izvede postopek kandidiranja za dekana, in sicer v skladu z 18. členom Statuta VŠP. Sklep Senata o začetku postopka za imenovanje dekana se objavi na oglasni deski in spletni strani Visoke šole na Ptuju (v nadaljevanju VŠP). O sklepu se obvesti visokošolske učitelje VŠP.

Za dekana je lahko imenovan le član Akademskega zbora z nazivom, najmanj, docent, oziroma z enakovrednim znanstvenim nazivom.

Kandidate za dekana lahko predlagajo katedre ali najmanj pet visokošolskih učiteljev ali znanstvenih delavcev, ki so člani Akademskega zbora. Evidenčne kandidature predlagatelji v roku za vlaganje, do 5. 5. 2023 do 12. ure, v zaprtih kuvertah, vložijo osebno ali s priporočeno pošto v referatu VŠP. Referat zaprte kuverte z evidenčnimi kandidaturami izroči volilni komisiji.

Neposredne kandidature kandidati za dekana, v roku za vlaganje, 5. 5. 2023 do 12. ure, vložijo osebno ali s priporočeno pošto v referatu Visoke šole na Ptuju. K prijavi mora kandidat za dekana priložiti program, ki bo podlaga njegovega delovanja po izvolitvi. Program mora vsebovati terminsko opredeljen operativni načrt dela, z navedbo ciljev, na področju izobraževalne in znanstveno raziskovalne dejavnosti VŠP.

Visoka šola na Ptuju, Vičava 1, 2250 Ptuj, s pripisom: »predlog kandidata za dekana Visoke šole na Ptuju – ne odpiraj«, v zaprti pisemski ovojnici v enem izvodu.

Sklep o začetku postopka za izvolitev dekana in imenovanje volilne komisije