Skip to content

doc. dr. Boris Zmazek

docent

Kontakt

boris.zmazek@vsptuj.si

Status

docent

Leta 1982 se je vpisal na Fakulteto za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani, VTO Kemija in kemijska tehnologija ter leta 1987 diplomiral s področja anorganske kemije z nalogo Vpliv pogojev na hitrost jedkanja polprevodniškega silicija. Istega leta sem je zaposlil kot učitelj kemije na Ptujski gimnaziji in se v letu 1988 vpisal na podiplomski študij na VTO Kemija in kemijska tehnologija v Ljubljani.
Magistrsko delo z naslovom Sinteza in karakterizacija halobizmutatov(III) z dvovalentnimi kationi ter strukturne raziskave v sistemu KX-BiX3-H2O (X = Cl, Br) in jo uspešno zagovarjal oktobra 1992 pod mentorstvom prof. dr. Franca Lazarinija. Leta 1998 je začel sodelovati s Centrom za radon na Institutu Jožef Stefan. Pod vodstvom prof. dr. Ivana Kobala je delal na področju uporabe radona pri geofizikalnih in seizmoloških raziskavah. V okviru mednarodnega projekta Inco-Copernicus je meril koncentracijo radona v različnih medijih in na različnih lokacijah v Sloveniji v povezavi s seizmično aktivnostjo. Pri merjenju radona v talnem zraku in v termalni vodi je sodeloval s številnimi tujimi inštitucijami. V septembru 2001 je prijavil doktorsko disertacijo in leta 2004 delo, pod naslovom Vpliv seizmične aktivnosti na vsebnost radona v termalnih vodah in talnem zraku na izbranih lokacijah v Sloveniji, uspešno zagovarjal. Vse do leta 2008 je bil v dopolnilnem delovnem razmerju na Institutu J. Stefan. V zadnjem obdobju je kot recenzent izvirnih znanstvenih člankov sodeloval z nekaterimi znanstvenimi revijami (Applied Geochemistry, Radiation Measurements, Terrestrial Atmosphere and Oceanic Sciences, Science of the total Environment, Journal of Environmental Radioactivity). Od leta 2012 je predavatelj Kemijske tehnike v bioniki na Višji strokovni šoli, program Bionika. Od leta 2013 je predavatelj za predmet Kemija in bionika na Visoki šoli na Ptuju.
Pred prvo izvolitvijo v naziv docenta za področje naravoslovja na Visoki šoli na Ptuju, je bil imenovan v naziv docent, na Gradbeni fakulteti v Mariboru, za področje Kemija jedrskega goriva. Od leta 2008 je član Državne predmetne komisije za splošno mature za kemijo, od leta 2018 pa tudi glavni ocenjevalec pri tej komisiji. V letu 2014 je sodeloval v projektu e-učbeniki. Kot avtor je sodeloval pri pripravi gradiv štirih učbenikov za osnovne in srednje šole. Pri istem projektu sem bil urednik petih učbenikov. Vsi učbeniki so bili potrjeni s strani ZRS za šolstvo in izdani v letih 2014-2015.